picture of Desks in a classroom

KOVID-19 Pwotokòl

Screen%20Shot%202021-05-24%20at%209.11_e

Tanpri fè pati ou epi mete yon mask kòrèkteman. Mete yon mask figi an piblik ede anpeche gaye nan COVID-19 - men sèlman si chire byen, ki kouvri tou de nen ou ak bouch ou. Si mwen mete figi mwen ki kouvri pou pwoteje ou kont mwen, epi ou mete figi ou ki kouvri pou pwoteje mwen kont ou, lè sa a nou tout ka diminye dramatikman risk pou transmisyon viris la ki lakòz COVID-19. Sa a, an konjonksyon avèk distans sosyal ak souvan lave men oswa itilize nan dezenfektan men, yo pral enpòtan nan limite gaye nan COVID-19 jan nou retounen nan aktivite abityèl nou yo. Mete mask pandan lekòl la obligatwa!

Anvan Tcheke Sante Lekòl la

QR KODD  

Anvan ou ale lekòl, tanpri ranpli de bagay sa yo: Sèvi ak tèmomèt ou te voye lakay ou: Mete anba lang, fèmen bouch ou, epi rete tann yon minit pou tande bip.

Ranpli fòm tès depistaj sante dijital la pa eskane kòd QR la sou bò dwat epi enprime rezilta yo. Oswa, ranpli kopi an papye nou bay pou ou.

QR CODE to scan with phone camera to access a school health check form.
iPhone Image to show camera function direction for QR Code.

Louvri kamera telefòn ou ak hover sou imaj QR Kòd yo dwe pran nan Fòm Depistaj Sante.